Necrologie

FILAZANA MANJO : 

FILAZANA MANJO : Amin’ny fanantenana ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty no ampandrenesanay anareo fa ny Reny malalanay :

Orinasan-gazety : Misaona ny La Gazette de la Grande Ile

Amin’ny finoana sy fanantenana ny fitsanganana amin’ny maty no ampandrenesanay fa ny malalanay

RAVELONTSALAMA SALOMON GUILLEMET Mpanao gazety Tale niandraikitra ny Fandraharahana sy ny Toebola La Gazette de la Grande Ile Dia nodimandry […]

Amin’ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan-ko velona no Ampandresanay anareo fa ny malalanay : RAVAORIMANANA Juliette (Vady navelan’ny i Tpkl HARSON […]

Sitrak’Andriamanitra no niantsoany ny mpanompony ny 10 Febroary 2020 tamin’ny faha-84 taonany,

FILAZANA MANJO Amin’ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty no ampandrenesanay anareo fa ny malalanay : ZONOMENJANAHARY Fitahiana Razafimahefa

Amin’ny finoana sy ny fanantenana ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty no hampandrenesanay anareo fa ny malalanay:

«Fa toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanany lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino […]